O projekcie

Projekt „Przygotuj swój plan! – szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II, 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego realizowany jest przez DGA S.A.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie lub zwiększenie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez min 720 osób(w tym 432 kobiet) będących przedstawicielami podmiotów prowadzących lub tworzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3, pochodzących z gmin na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców i nie funkcjonują

instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z woj. wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe u 800os (w tym 480 kobiet) z ww. grupy, dzięki objęciu szkoleniami 800 uczestników, osiągnięte w terminie do 31 sierpnia 2021r.

Grupa docelowa:

Grupę osób do których skierowany jest projekt stanowią:

  • osoby fizyczne, przedstawiciele os. prawnych i jednostek nieposiadających osobowości , którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy

  • osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele os. prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie opiekuna dziennego

oraz które łącznie spełniają warunki:

  • pochodzą z gmin makroregionu północno-zachodniego(są zameldowane/mieszkają/prowadzą działalność gospodarczą), na terenie których mieszka min. 5 tysięcy mieszkańców i nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  • pochodzą z gmin w woj. wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim lub warmińsko-mazurskim, przedstawicielami podmiotów niegminnych.

Zaplanowane działania: 

Realizacja 40 edycji szkoleń z zakresu stosowania ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 w pięciu województwach*:

  • wielkopolskie: 10 grup szkoleniowych
  • pomorskie: 6 grup szkoleniowych
  • warmińsko-mazurskie: 8 grup szkoleniowych
  • zachodniopomorskie: 9 grup szkoleniowych
  • lubuskie: 7 grup szkoleniowych

*Organizator zastrzega sobie jednak zmianę w ilości grup przypadających na województwo uzależnioną od wyników rekrutacji. Dodatkowo przeprowadzane będą indywidualne szkolenia z zakresu stosowania ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 rozszerzone o dodatkowe komponenty.

Wartość projektu: 1 691 940,00 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 409 950,00 zł

Okres realizacji: 01-09-2019 – 31-08-2021

Przygotuj swój plan